فناوری مالی یا فین تک وچالش های فعالان در این زمینه
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
(Energy technology)فناوری انرژی و استخراج منابع
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
تفکر طراحی راه حلی برای حل مسائل کسب وکار
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
تجزیه و تحلیل داده ها و تکنیک های آن
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
چگونه یک استراتژی موفق در زمینه امنیت سایبری ایجاد کنیم؟
مدت دوره: 30دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
تجربه مشتری و گام هایی برای طراحی استراتژی آن
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;