فناوری اطلاعات (Information Technology یا IT) چگونه منجر به کسب درآمد می شود؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
سیستم های اطلاعاتی(Information Systems)و اثر بخشی آنها بر سازمانها
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
راهکار هایی برای افزایش امنیت در خانه
مدت دوره: 30دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
فناوری مالی یا فین تک وچالش های فعالان در این زمینه
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
(Energy technology)فناوری انرژی و استخراج منابع
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
تفکر طراحی راه حلی برای حل مسائل کسب وکار
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;