اتوماسیون چیست؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

اتوماسیون چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
GraphQL   چیست؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

GraphQL چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
توسعه اندروید چیست؟
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

توسعه اندروید چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
تکنولوژی های real-time در وب یا اینترنت
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
توسعه چابک چیست؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

توسعه چابک چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
WCFچیست؟
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

WCFچیست؟

مدرس:   Alireza Jf
;