تکنولوژی های real-time در وب یا اینترنت
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
توسعه چابک چیست؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

توسعه چابک چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
WCFچیست؟
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

WCFچیست؟

مدرس:   Alireza Jf
پرینتر سه بعدی چیست؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
Web Api چیست؟
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

Web Api چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
تاثیرات مثبت ومنفی کرونا بر کسب و کارهای اینترنتی
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;